a little more

a little more teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a little more biraz daha

a little more terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a little bit more more information biraz daha fazla bilgi
little by little azar azar
there was a little girl / who had a little curl biraz kıvrılmış küçük bir kız vardı
but little by little ama azar azar
go little by little azar azar
little and little az ve az
i'm going little by little azar azar giderim
little by little have azar azar
i am learning spanish little by little azar azar ispanyolca öğreniyorum
i'm improving little by little azar azar iyileştiriyorum
here a little there a little biraz burda biraz burda
advance little by little azar azar ilerlemek
later little by little daha sonra yavaş yavaş
a little little birazcık
growing little by little yavaş yavaş büyüyor
and little by little ve azar azar
little by little you azar azar
little by little every azar azar her biri
more more more daha daha daha
little more biraz daha
little more than az bir şey daha
a little bit more biraz daha
a little more time biraz daha zaman
little bit more biraz daha
more little daha küçük
a little more than biraz daha
is little more than biraz daha
little more time biraz daha zaman
does little more than daha fazlasını yapar
in a little more detail biraz daha detaylı olarak
just a little bit more sadece biraz daha
as little more than en az
a little more about hakkında biraz daha
just a little more birazcık daha
are little more than biraz daha
a little more information biraz daha fazla bilgi
was little more than biraz daha fazlaydı
with little more than biraz daha fazla olan
was little more biraz daha
as little more biraz daha
there is more than a little truth küçük bir gerçekten daha fazlası var
did little more than daha fazlasını yaptım
consisted of little more than küçükten daha az oluşuyor
do little more than biraz daha fazlasını yap
more than a little truth küçük bir doğruluktan daha fazlası
a little more relaxed biraz daha rahat
a little more explanation biraz daha açıklama
amounts to little more biraz daha fazla tutar
a little more expensive biraz daha pahalı
taking little more than şundan biraz daha fazlasını alarak