a little bit more

a little bit more teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a little bit more biraz daha

a little bit more terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a little bit more more information biraz daha fazla bilgi
little bit more biraz daha
just a little bit more sadece biraz daha
a little bit more about hakkında biraz daha
a little bit more than biraz daha fazla
a little bit more information biraz daha fazla bilgi
just that little bit more sadece birazcık daha
a little bit more complicated biraz daha karmaşık
a little bit more expensive biraz daha pahalı
a little bit more complex biraz daha karmaşık
let us know a little bit more bize biraz daha bilgi verin
and a little bit more ve biraz daha
a little bit more sugar biraz daha şeker
little bit more complex biraz daha karmaşık
can you tell us a little bit more about bize biraz daha bahsedebilir misin?
a little bit more money biraz daha fazla para
that little bit more bu biraz daha
bit by bit azar azar
bit a bit biraz
32-bit or 64-bit windows 7 professional 32 bit veya 64 bit pencereler 7 profesyonel
but bit by bit ama azar azar
bit for bit copy bit kopyası için bit
bit by bit learning yavaş yavaş öğrenme
is getting smarter bit by bit. giderek daha zeki oluyor.
every little bit helps her küçük yardımcı olur
a little bit birazcık
little bit biraz
just a little bit birazcık
a little bit longer biraz daha uzun
a little bit later biraz sonra
in a little bit birazdan
every little bit counts her küçük şey önemli
every little bit her küçük
only a little bit sadece birazcık
a little bit about biraz hakkında
a little bit further biraz daha
a little bit at a time bir seferde biraz
a little bit too much biraz fazla
a little bit of everything her şeyden biraz
a little bit busy biraz meşgul
a little bit confused biraz karışık
a little bit earlier biraz önce
i'm a little bit sad biraz üzgünüm
a little bit tired biraz yorgun
a little bit better birazcık daha iyi
a little bit less biraz daha az
for a little bit bir süreliğine
a little bit of history biraz tarih
little bit longer biraz daha uzun
a bit little birazcık