a little bit more

a little bit more teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a little bit more biraz daha