o managing diabetes

o managing diabetes teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o managing diabetes o diyabet yönetimi

o managing diabetes terimi için benzer kelimeler ve anlamları

pre-diabetes early type 2 diabetes diyabet öncesi erken tip 2 diyabet
managing diabetes diyabet yönetimi
managing type 2 diabetes tip 2 diyabetin yönetilmesi
managing your diabetes diyabetinizi yönetmek
goals for managing diabetes diyabet yönetimi için hedefler
managing diabetes means diyabetin yönetimi
adult onset diabetes erişkin başlangıçlı diyabet
adult-onset diabetes yetişkin başlangıçlı diyabet
brittle diabetes gevrek diyabet
bronze diabetes bronz diyabet
chemical diabetes kimyasal diyabet
diabetes şeker hastalığı
diabetes insipidus diyabet şekeri
diabetes intermittens diyabet aralıklı
diabetes mellitus şeker hastalığı
insulin-dependent diabetes insüline bağımlı diyabet
juvenile diabetes genç diyabet
juvenile-onset diabetes çocuk başlangıçlı diyabet
late-onset diabetes geç başlangıçlı diyabet
latent diabetes gizli diyabet
mature-onset diabetes olgun başlangıçlı diyabet
maturity-onset diabetes vade başlangıçlı diyabet
nephrogenic diabetes insipidus nefrojenik diyabet insipidus
non-insulin-dependent diabetes insüline bağımlı olmayan diyabet
phosphate diabetes fosfat diyabet
subclinical diabetes subklinik diyabet
sugar diabetes şeker diyabeti
type 1 diabetes tip 1 diyabet
type 2 diabetes 2 tip diyabet
type i diabetes ben tip diyabet
type ii diabetes tip ii diyabet
growth-onset diabetes büyümeye başlayan diyabet
gestational diabetes gestasyonel diyabet
diabetes care diyabet bakımı
american diabetes association amerikan diyabet derneği
diabetes educator diyabet eğitimcisi
diabetes management diyabet yönetimi
standards of medical care in diabetes 2012 diyabette tıbbi bakım standartları 2012
borderline diabetes sınırda diyabet
uncontrolled diabetes kontrolsüz diyabet
new onset diabetes yeni başlangıçlı diyabet
diabetes supplies diyabet malzemeleri
diabetes education diyabet eğitimi
management of diabetes diyabet yönetimi
diabetes consultant diyabet danışmanı
manage diabetes diyabet yönetmek
diabetes teacher diyabet öğretmeni
international diabetes federation uluslararası diyabet federasyonu
certified diabetes educator sertifikalı diyabet eğitimcisi
diabetes screening diyabet taraması