i am willing

i am willing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am willing ben istekliyim

i am willing terimi için benzer kelimeler ve anlamları

willing buyer - willing seller istekli alıcı - istekli satıcı
willing seller, willing buyer istekli satıcı, istekli alıcı
ready, willing, and able hazır, istekli ve yetenekli
spirit is willing but the flesh is weak, the ruh isteklidir, ancak et zayıftır,
willing istekli
willing horse istekli at
be willing istekli olmak
is willing to istekli
willing to relocate taşınmaya istekli
god willing inşallah
are willing istekli
we are willing hazırız
willing to learn öğrenmeye istekli
willing and able istekli ve yetenekli
willing buyer istekli alıcı
willing to work çalışmaya istekli
willing to pay ödemeye istekli
more than willing istekten fazla
willing to help yardım etmeye istekli
would be willing istekli olurdu
would you be willing ister misin
willing to travel seyahat etmek istiyor
i'm willing istekliyim
are you willing istekli misin
you are willing sen istekli
able and willing yetenekli ve istekli
they are willing onlar istekli
ready and willing hazır ve istekli
not willing isteksiz
coalition of the willing istekli koalisyon
being willing istekli olmak
was willing istiyordu
willing to act hareket etmeye istekli
are you willing to relocate? taşınmaya istekli misiniz?
ready, willing and able hazır, istekli ve yetenekli
he is willing to o istekli
willing to take almaya istekli
willing seller istekli satıcı
willing to accept kabul etmeye istekli
good willing iyi istekli
willing participant istekli katılımcı
willing partner istekli ortak
were willing istekli
i would be willing istekli olurum
willing parties istekli partiler
very willing çok istekli
she is willing o istekli
more willing daha istekli
willing to try denemeye istekli
must be willing istekli olmalı