quadruple time

quadruple time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadruple time dörtlü zaman

quadruple time terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quadruple dörtlü
quadruple run dörtlü koşu
quadruple interface dörtlü arayüz
quadruple play dörtlü oyun
quadruple bypass dörtlü baypas
quadruple room dörtlü oda
quadruple occupancy dört kişilik doluluk
quadruple helix dörtlü sarmal
will more than quadruple dörtten fazla olacak
quadruple sculls dört kürek
quadruple platinum dörtlü platin
quadruple glazing dörtlü cam
a quadruple of dörtlü
at least quadruple en azından dört kişilik
quadruple vaccine dörtlü aşı
quadruple screening dörtlü tarama
quadruple play packages dörtlü oyun paketleri
quadruple blood test dörtlü kan testi
quadruple play services dörtlü oyun hizmetleri
quadruple jump dörtlü atlama
time time time zaman zaman zaman
a time to be born and a time to die doğma zamanı ve ölme zamanı
from time to time zamandan zamana
time after time zaman zaman
time to time zaman zaman
as amended from time to time zaman zaman değiştirilmiş haliyle
time and time again tekrar tekrar zaman
amended from time to time zaman zaman değiştirilmiş
in effect from time to time zaman zaman etkili
in force from time to time zaman zaman yürürlükte
may from time to time zaman zaman olabilir
as from time to time zaman zaman olduğu gibi
time and time zaman ve zaman
as from time to time amended zaman zaman değişmiş
may be amended from time to time zaman zaman değiştirilebilir
as updated from time to time zaman zaman güncellendi
from time to time outstanding zaman zaman olağanüstü
change from time to time zaman zaman değişim
as modified from time to time zaman zaman değiştirildiği gibi
modified from time to time zaman zaman değiştirilmiş
as revised from time to time zaman zaman revize edildiği gibi
applicable from time to time zaman zaman uygulanabilir
may from time to time determine zaman zaman belirleyebilir
first time, every time ilk kez, her zaman
adjourn the meeting from time to time toplantıyı zaman zaman ertelemek
shall from time to time zaman zaman
rom time to time zaman zaman
and from time to time ve zaman zaman
from time to time thereafter zaman zaman sonra
as varied from time to time zaman zaman değişen