time time time

time time time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
time time time zaman zaman zaman

time time time terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a time to be born and a time to die doğma zamanı ve ölme zamanı
from time to time zamandan zamana
time after time zaman zaman
time to time zaman zaman
as amended from time to time zaman zaman değiştirilmiş haliyle
time and time again tekrar tekrar zaman
amended from time to time zaman zaman değiştirilmiş
in effect from time to time zaman zaman etkili
in force from time to time zaman zaman yürürlükte
may from time to time zaman zaman olabilir
as from time to time zaman zaman olduğu gibi
time and time zaman ve zaman
as from time to time amended zaman zaman değişmiş
may be amended from time to time zaman zaman değiştirilebilir
as updated from time to time zaman zaman güncellendi
from time to time outstanding zaman zaman olağanüstü
change from time to time zaman zaman değişim
as modified from time to time zaman zaman değiştirildiği gibi
modified from time to time zaman zaman değiştirilmiş
as revised from time to time zaman zaman revize edildiği gibi
applicable from time to time zaman zaman uygulanabilir
may from time to time determine zaman zaman belirleyebilir
first time, every time ilk kez, her zaman
adjourn the meeting from time to time toplantıyı zaman zaman ertelemek
shall from time to time zaman zaman
rom time to time zaman zaman
and from time to time ve zaman zaman
from time to time thereafter zaman zaman sonra
as varied from time to time zaman zaman değişen
updated from time to time zaman zaman güncellendi
start time and end time başlangıç zamanı ve bitiş zamanı
as agreed from time to time zaman zaman kararlaştırıldığı gibi
full time or part time tam zamanlı veya yarı zamanlı
as published from time to time zaman zaman yayınlandığı gibi
appointed from time to time zaman zaman atanan
may vary from time to time zaman zaman değişebilir
designated from time to time zaman zaman belirlenmiş
in its sole discretion from time to time zaman zaman kendi takdir yetkisi dahilinde
may change from time to time zaman zaman değişebilir
issued from time to time zaman zaman verilen
may from time to time designate zaman zaman belirleyebilir
notified from time to time zaman zaman haberdar
otherwise modified from time to time aksi halde zaman zaman değiştirilmiş
provided from time to time zaman zaman sağlanır
for the first time in a long time uzun zamandır ilk defa
may require from time to time zaman zaman gerektirebilir
from time to time hereafter zaman zaman bundan sonra
supplemented from time to time zaman zaman eklenmiş
as amended or supplemented from time to time zaman zaman değiştirilmiş veya tamamlanmış
that from time to time bu zaman zaman