quadric surface

quadric surface teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadric surface kuadrik yüzey

quadric surface terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quadric quadrik
2014 quadric 2014 dörtlü
surface-to-surface yüzey-yüzey
surface-to-surface missiles yüzeyden yüzeye füzeler
low surface surface düşük yüzey yüzeyi
surface-surface intersection yüzey-yüzey kesişimi
surface surface accessibility yüzey yüzeyi erişilebilirliği
air-to-surface hava-yüzey
aspherical surface asferik yüzey
caustic surface kostik yüzey
control surface kontrol yüzeyi
developable surface geliştirilebilir yüzey
erosion surface erozyon yüzeyi
hard-surface sert yüzey
hepatitis b surface antigen hepatit b yüzey antijeni
light and shade surface ışık ve gölge yüzeyi
on the surface yüzeyin üzerinde
pitch surface perde yüzeyi
potentiometric surface potansiyometrik yüzey
riemann surface riemann yüzeyi
ruled surface çizgili yüzey
scratch the surface yüzeyi çizik
sub-surface yer altı
surface yüzey
surface acoustic wave yüzey akustik dalgası
surface analgesia yüzey analjezi
surface anatomy yüzey anatomisi
surface condenser yüzey yoğunlaştırıcı
surface density yüzey yoğunluğu
surface effect ship yüzey efekti gemisi
surface effect vehicle yüzey etkili araç
surface epithelium yüzey epiteli
surface friction drag yüzey sürtünme sürükle
surface integral yüzey integrali
surface mail yüzey posta
surface noise yüzey gürültüsü
surface of projection projeksiyon yüzeyi
surface of revolution devrim yüzeyi
surface plate yüzey plakası
surface road yüzey yolu
surface structure yüzey yapısı
surface tension yüzey gerilimi
surface wave yüzey dalgası
surface yeast yüzey mayası
surface-active yüzey aktif
surface-active agent yüzey aktif madde
surface-layer yüzey katmanı
surface-printing yüzey baskı
surface-ripened yüzey olgunlaşmış
surface-tension theory of narcosis narkozun yüzey gerilimi teorisi