quadric

quadric teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadric quadrik

quadric terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quadric surface kuadrik yüzey
2014 quadric 2014 dörtlü