wainscot chair

wainscot chair teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wainscot chair demir sandalye