ulster defence association

ulster defence association teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulster defence association ulster savunma derneği

ulster defence association terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ulster uzun ve bol kemerli palto
ulster democratic unionist party ulster demokratik sendika partisi
ulster unionist council ulster sendikacı konseyi
royal ulster constabulary kraliyet ulster constabulary
ulster fry ulster fry
ulster scots ulster iskoç
university of ulster ulster üniversitesi
ulster unionist party ulster sendikacı partisi
royal ulster kraliyet ulster
ulster protestant ulster protestan
ulster volunteer force ulster gönüllü gücü
ulster bank ulster bankası
ulster american folk park ulster amerikan halk parkı
civil defence sivil savunma
defence savunma
defence in depth derinlemesine savunma
defence mechanism savunma mekanizması
perceptual defence algısal savunma
self-defence kendini savunma
statement of defence savunma beyanı
defence counsel savunma avukatı
defence force savunma gücü
defence lawyer savunma avukatı
ministry of defence savunma bakanlığı
defence costs savunma masrafları
defence industry savunma endüstrisi
defence team savunma takımı
defence spending savunma harcaması
defence procurement savunma tedariki
common security and defence policy ortak güvenlik ve savunma politikası
file a defence savunma yapmak
in defence of savunmasında
trade defence ticaret savunması
defence solicitor savunma avukatı
counsel for the defence savunma danışmanı
defence sector savunma sektörü
amended defence değiştirilmiş savunma
defence research agency savunma araştırma ajansı
the case for the defence savunma davası
european defence agency avrupa savunma ajansı
minister of defence savunma bakanı
defence minister savunma bakanı
defence contractor savunma müteahhidi
defence policy savunma politikası
secretary of state for defence savunma bakanı
right of defence savunma hakkı
defence budget savunma bütçesi
immune defence bağışıklık savunması
english defence league ingiliz savunma ligi
trade defence instruments ticaret savunma araçları