ulster unionist council

ulster unionist council teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulster unionist council ulster sendikacı konseyi

ulster unionist council terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ulster democratic unionist party ulster demokratik sendika partisi
ulster unionist party ulster sendikacı partisi
labor unionist işçi sendikacı
liberal unionist liberal sendikacı
trade unionist sendikacı
unionist birlikçi
unionist party sendikalist parti
democratic unionist party demokratik sendika partisi
active trade unionist aktif sendikacı
protestant unionist protestan sendikacı
unionist parties sendika partileri
a committed unionist kararlı bir sendikacı
jailed unionist hapisteki sendikacı
ulster uzun ve bol kemerli palto
ulster defence association ulster savunma derneği
royal ulster constabulary kraliyet ulster constabulary
ulster fry ulster fry
ulster scots ulster iskoç
university of ulster ulster üniversitesi
royal ulster kraliyet ulster
ulster protestant ulster protestan
ulster volunteer force ulster gönüllü gücü
ulster bank ulster bankası
ulster american folk park ulster amerikan halk parkı
of the council amending council regulation konsey düzenlemesini değiştiren konsey
human rights council, economic and social council insan hakları konseyi, ekonomik ve sosyal konsey
aulic council aulic konseyi
british council ingiliz konseyi
church council kilise konseyi
city council belediye meclisi
common council ortak konsey
community council topluluk konseyi
council konsey
council area konsey alanı
council bluffs konsey blöfleri
council fire meclis ateşi
council for mutual economic assistance karşılıklı ekonomik yardım konseyi
council of economic advisers ekonomik danışmanlar konseyi
council of europe avrupa konseyi
council of ministers bakanlar kurulu
council of nationalities milletvekilleri konseyi
council of state devlet konseyi
council of states devletler konseyi
council of ten on konseyi
council of the reich reich konseyi
council of the union birlik konseyi
council of trent trent konseyi
council of war savaş konseyi
council school konsey okulu
council tax belediye vergisi