baa, baa, black sheep

baa, baa, black sheep teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
baa, baa, black sheep baa, baa, kara koyun

baa, baa, black sheep terimi için benzer kelimeler ve anlamları

baa melemek
moody's baa karamsar baa
baa british... baa ingiliz ...
a baa bir baa
baa airports limited baa havaalanları sınırlı
black sheep kara koyun
a black sheep kara koyun
black sheep of the family ailenin kara koyunu
be the black sheep kara koyun ol
the same old black sheep. aynı eski kara koyun.
black-on-black siyah-siyah
black black stripe siyah siyah şerit
black or black british caribbean siyah veya siyah ingiliz karayipler
kettle kettle black black su ısıtıcısı su ısıtıcısı siyah siyah
barbary sheep barbary koyun
bell sheep çan koyun
dall's sheep sıska koyun
fat-tailed sheep yağ kuyruklu koyun
hair sheep saç koyun
hanged for a sheep as a lamb, might as well be bir koyun için bir kuzu gibi asılmış olabilir
jacob sheep jacob sheep
mountain sheep dağ koyunu
rocky mountain sheep kayalık dağ koyunu
separate the sheep from the goats koyunları keçilerden ayırmak
sheep koyun
sheep fescue koyun fescue
sheep measles koyun kızamık
sheep race koyun yarışı
sheep sorrel kuzukulağı
sheep station koyun istasyonu
sheep tick koyun kene
sheep's eyes koyun gözleri
sheep's fescue koyun kurumu
sheep-dip koyun parazit ilacı
sheep-dog çoban köpeği
sheep-fold koyun-kat
sheep-shank koyun-incik
stone sheep taş koyun
vegetable sheep sebze koyun
wolf in sheep's clothing koyun kılığına girmiş kurt
wolves in sheep's clothing koyun kılığına giren kurtlar
sheep farming koyun çiftliği
bighorn sheep bighorn koyun
flock of sheep koyun sürüsü
sheep pen koyun kalemi
sheep meat koyun eti
sheep farmer koyun çiftçisi
sheep grazing koyun otlatma
sheep shearing koyun biçme
a flock of sheep bir koyun sürüsü