b.s.lab.rel.

b.s.lab.rel. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.lab.rel. b.s.lab.rel.

b.s.lab.rel. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

rel. rel.
rel. pron. rel. zam.
rel. humidity rel. nem
i rel ben dinlerim
rel part rel parçası
rel. to page rel. sayfaya
lab laboratuvar
lab rat laboratuvar faresi
lab. laboratuvarı.
computer lab bilgisayar laboratuvarı
lab coat laboratuvar önlüğü
lab work laboratuvar çalışması
lab test laboratuvar testi
cath lab katot labaratuvarı
crime lab suç laboratuvarı
wet lab ıslak laboratuar
lab technician laboratuvar teknisyeni
living lab yaşayan laboratuvar
lab manager laboratuvar müdürü
lab bench laboratuvar tezgahı
lab results laboratuvar sonuçları
lab report laboratuvar raporu
language lab dil laboratuvarı
lab testing laboratuvar testi
core lab çekirdek laboratuvar
meth lab ilaç laboratuvarı
science lab bilim laboratuvarı
lab scale laboratuvar ölçeği
research lab araştırma laboratuvarı
lab slip laboratuvar fişi
lab equipment laboratuar malzemesi
lab-on-a-chip laboratuvar-a-çip üzerinde
chemistry lab kimya laboratuvarı
lab services laboratuvar hizmetleri
lab dish laboratuvar tabağı
lab assistant laboratuvar asistanı
lab book laboratuvar kitabı
photo lab fotoğraf laboratuvarı
lab-grown laboratuvar yetiştirilen
lab-based laboratuar bazlı
lab notebook laboratuvar defteri
lab values laboratuvar değerleri
dry lab kuru laboratuvar
in the lab laboratuvarda
lab fees laboratuvar ücretleri
lab-dip laboratuvar daldırma
cardiac cath lab kalp kası laboratuarı
lab supplies laboratuvar malzemeleri
catheterization lab kateterizasyon laboratuvarı
lab machines laboratuvar makineleri