name tape

name tape teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
name tape ad bandı

name tape terimi için benzer kelimeler ve anlamları

whats in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet bir ismin içinde başka bir ismin gülü dediğimiz şey tatlı kokardı.
enter your name and a friend's name. adınızı ve bir arkadaşınızın adını girin.
first name and last name ad ve soyad
first name second name ilk isim, ikinci isim
name and last name isim ve soyisim
title first name last name başlık soyadı soyadı
name and given name isim ve verilen isim
family name and given name. soyadı ve verilen isim.
first name and family name ad ve soyadı
family name given name soyadı verilen ad
last name, first name soyad ad
first name name ilk isim
name and family name isim ve soyadı
first name name surname adı soyadı
first name, middle initial, last or family name. ad, ikinci ad, soyadı veya soyadı.
bank name account name banka adı hesap adı
business name trading name işletme adı ticaret adı
i name m a name ben bir isim m
name or trade-name isim veya ticari isim
middle name name ikinci isim
first name middle initial and last name ad, orta ad ve soyadı
first name, initial, last name ad, ad, soyad
trade name, brand name ticari ad, marka adı
rights to a company name, trade name, business sign, şirket ismi, ticari isim, işletme imi,
given name family name verilen ad aile adı
adhesive tape yapışkan bant
barbed tape dikenli bant
blank tape boş bant
cassette-tape kaset-bant
chrome tape krom bant
conspicuity tape göze çarpan bant
digital audio tape dijital ses bandı
double tape çift bant
duct tape koli bandı
eight-track tape sekiz parçalı bant
electromagnetic tape elektromanyetik bant
friction tape sürtünme bandı
gaffer tape gaffer bandı
idiot tape salak bant
insulating tape yalıtım bandı
mag tape mag bant
magnetic tape manyetik bant
magnetic tape unit manyetik teyp ünitesi
masking tape maskeleme bandı
metal tape metal bant
mix tape karışık bant
open-reel tape açık makaralı bant
paper tape kağıt bant
perforated tape delikli bant
pilot tape pilot bant