gaffer tape

gaffer tape teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaffer tape gaffer bandı