jacking engine

jacking engine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacking engine kriko motoru

jacking engine terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jacking kriko
pipe jacking boru krikosu
jacking screw kriko vidası
jacking point kriko noktası
jacking system kriko sistemi
jacking cradle kriko kızağı
lifting and jacking kaldırma ve kaldırma
by jacking krikoyla
jacking equipment kriko ekipmanları
jacking shaft kriko mili
hydraulic jacking hidrolik kriko
jacking method kriko yöntemi
home-jacking ev kriko
jacking arrangement kriko düzenleme
jacking bracket kriko dirseği
hydraulic jacking system hidrolik kriko sistemi
jacking vessel kriko gemisi
1. jacking 1. kriko
safe jacking güvenli kriko
for jacking kriko için
(a) jacking-up (a) kaldırma
jacking works kriko işleri
a car-jacking araba krikosu
jacking lift kriko kaldırma
be jacking up canını sıkmak
aero engine aero motor
air engine hava motoru
arc-jet engine ark jet motoru
atmospheric engine atmosferik motor
barrel engine varil motoru
beam engine kiriş motoru
beer engine bira musluğu
bypass engine bypass motoru
carnot engine araba motoru
combustion engine içten yanmalı motor
compound engine bileşik motor
compression-ignition engine sıkıştırma ateşlemeli motor
continuous-expansion engine sürekli genleşmeli motor
diesel engine dizel motor
displacement engine deplasman motoru
donkey engine eşek motoru
engine motor
engine company motor şirketi
engine driver makinist
engine house motor evi
engine pod motor bölmesi
engine room makine dairesi
engine turning motor dönüşü
external-combustion engine dıştan yanmalı motor
fire engine itfaiye