verilen an

verilen an teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
verilen an given moment

verilen an terimi için benzer kelimeler ve anlamları

verilen bilgi verilen given the information provided
verilen veya verilen provided or given
size verilen veya verilen granted or conferred to you
size verilen veya verilen granted to or conferred upon you
verilen ve verilen granted and vested
verilen veya verilen offered given or
izin verilen kesim allowable cut
verilen paraya en iyisini almak bang for the buck
seyirci telefonlarına yer verilen program call-in
verilen ücretsiz freepost
izin verilen azami doz maximal permissible dose
izin verilen permitted
söz verilen kimse promisee
düşüne taşına verilen kararlar second thoughts
verilen supplied
oy verilen votable
adak olarak verilen votive
verilen given to
verilen given that
verilen için alınan taken for granted
verilen tarih date issued
verilen için for granted
verilen için al take it for granted
izin verilen atamalar permitted assigns
tarafından verilen given by
verilen a given
verilen hizmetler services provided
verilen bilgi information provided
verilen given at
izin verilen ölçüde to the extent permitted
izin verilen bagaj kapasitesi baggage allowance
yukarıda verilen shown above
verilen is a given
üzerine verilen conferred upon
verilen given in
verilen zaman given time
varsayılan verilen zarar loss given default
için verilen issued for
verilen ödül award rendered
verilen için for a given
izin verilen ölçüde to the fullest extent permitted
verilen haklar rights granted
karşı verilen awarded against
verilen servis service rendered
verilen have given
aşağıda verilen given below
verilen tazminat damages awarded
verilen kefalet granted bail
verilen için aldı took for granted
verilen emirler orders placed