k-fold

k-fold teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-fold k-kat

k-fold terimi için benzer kelimeler ve anlamları

1.6-fold to 2.2-fold 1,6 katı ila 2,2 katı
1.6-fold to 2.2-fold increase 2,2 kat ila 2,2 kat artış
accordion-fold akordeon kat
amniotic fold amniyotik kıvrım
aryepiglottic fold aripeptik kıvrım
circular fold dairesel kıvrım
douglas's fold douglas'ın katlaması
epicanthic fold epikantik kat
epiglottic fold epiglotik kıvrım
fold kat
fold one's tent bir çadırı katla
fold out açılmak
fold up sarmak
fold-and-thrust belt katlama ve itme kayışı
fold-down katlamak
fold-out katlanabilir
head fold kafa kıvrım
interureteric fold interüreterik kıvrım
lacrimal fold lakrimal kıvrım
lateral fold yan kıvrım
mammary fold meme kıvrımı
mesonephric fold mezonefrik kıvrım
mongolian fold moğol kat
nail fold tırnak kat
neural fold sinir kıvrımı
palmate fold hurma kat
palpebronasal fold palpebronazal kıvrım
rectouterine fold rektouterin kıvrım
return to the fold geri dön
scottish fold iskoç kat
semilunar conjunctival fold semilunar konjonktival kıvrım
several-fold birkaç kat
sheep-fold koyun-kat
spiral fold of cystic duct kistik kanalın spiral kıvrımı
tail fold kuyruk kıvrımı
ten-fold on kat
three-fold üç kat
transverse fold of rectum rektumun enine katlanması
twenty-fold yirmi kat
two-fold iki kat
vestibular fold vestibüler kat
vocal fold vokal kıvrım
gastric fold mide kıvrımı
gluteal fold gluteal kıvrım
fold down katlamak
fold back geri çekildi
fold over katlamak
fold increase artış kat
10-fold 10-kat
2-fold 2-kat