m-clean mold

m-clean mold teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m-clean mold m-temiz kalıp

m-clean mold terimi için benzer kelimeler ve anlamları

black mold siyah kalıp
blow mold şişirme kalıbı
blue mold mavi kalıp
cast in the same mold aynı kalıpta döküm
cellular slime mold hücresel balçık kalıp
in the same mold aynı kalıpta
iron mold demir kalıp
leaf mold yaprak kalıbı
mock mold sahte kalıp
mold kalıp
mold loft kalıp arası
mold wash kalıp yıkama
mold-warp kalıp tüneli
paste mold yapıştırma kalıbı
permanent mold kalıcı kalıp
picture mold resim kalıbı
plasmodial slime mold plazmodial balçık kalıp
slime mold balçık kalıp
snow mold kar kalıbı
sooty mold kurumlu kalıp
water mold su kalıbı
gray mold gri kalıp
green mold yeşil küf
mold and mildew küf ve küf
mold release kalıp serbest bırakma
mold spores küf sporları
yeast and mold maya ve küf
mold growth küf gelişimi
break the mold kalıp kırmak
mold remediation kalıp iyileştirme
mold release agent kalıp ayırıcı
toxic mold toksik küf
in-mold kalıp-
fit the mold kalıbı yerleştir
casting mold döküm kalıbı
white mold beyaz küf
plastic mold plastik kalıp
mold mildew küf
metal mold metal kalıp
mold count kalıp sayısı
mold inhibitor küf önleyici
mold maker kalıp yapımcısı
breaking the mold kalıbı kırmak
mold tooling kalıp takımları
permanent mold casting kalıcı kalıp dökümü
mold insert kalıp eki
yeast mold maya küfü
mold cavity kalıp boşluğu
indoor mold kapalı kalıp
ingot mold külçe kalıp