factors

factors teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factors faktörler

factors terimi için benzer kelimeler ve anlamları

human-factors engineering insan faktörü mühendisliği
multiple factors çoklu faktörler
risk factors risk faktörleri
environmental factors çevresel faktörler
confounding factors kafa karıştırıcı faktörler
success factors başarı faktörleri
critical success factors kritik başarı faktörleri
mitigating factors hafifletici faktörler
predisposing factors predispozan faktörler
growth factors büyüme faktörleri
protective factors koruyucu faktörler
key success factors kilit başarı faktörleri
enabling factors kolaylaştırıcı faktörler
prognostic factors prognostik faktörler
push and pull factors itme ve çekme faktörleri
human factors insan faktörleri
underlying factors altta yatan faktörler
causal factors nedensel faktörler
lifestyle factors yaşam tarzı faktörleri
clotting factors pıhtılaşma faktörleri
risk factors for için risk faktörleri
host factors konak faktörleri
several factors bir kaç faktör
a number of factors bir dizi faktör
external factors dış faktörler
factors in faktörler
contextual factors bağlamsal faktörler
other factors diğer faktörler
input factors girdi faktörleri
dietary factors diyet faktörleri
many factors birçok faktör
precipitating factors çöktürücü faktörler
stress factors stres faktörleri
factors to consider dikkate alınacak faktörler
aggravating factors ağırlaştırıcı faktörler
situational factors durumsal faktörler
facilitating factors kolaylaştırıcı faktörler
market factors piyasa faktörleri
trigger factors tetikleyici faktörler
regulatory factors düzenleyici faktörler
constraining factors kısıtlayıcı faktörler
among other factors diğer faktörlerin yanı sıra
virulence factors virülans faktörleri
cardiovascular risk factors kardiyovasküler risk faktörleri
seasonal factors mevsimsel faktörler
intervening factors araya giren faktörler
factors driving sürüş faktörleri
modifying factors değiştirici faktörler
hygiene factors hijyen faktörleri
range of factors faktörlerin aralığı