faciodigitogenital dysplasia

faciodigitogenital dysplasia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
faciodigitogenital dysplasia faciodigitogenital displazi

faciodigitogenital dysplasia terimi için benzer kelimeler ve anlamları

anhidrotic ectodermal dysplasia anhidrotik ektodermal displazi
anterofacial dysplasia anterofasiyal displazi
bronchopulmonary dysplasia bronkopulmoner displazi
cerebral dysplasia serebral displazi
chondroectodermal dysplasia kondroektodermal displazi
dentin dysplasia dentin displazisi
dentinal dysplasia dentinal displazi
diaphysial dysplasia diyafizyal displazi
diastrophic dysplasia diastrofik displazi
dysplasia displazi
dysplasia epiphysialis multiplex displazi epiphysialis multiplex
dysplasia epiphysialis punctata displazi epiphysialis punctata
ectodermal dysplasia ektodermal displazi
enamel dysplasia emaye displazisi
fibrous dysplasia of bone kemik fibröz displazisi
hidrotic ectodermal dysplasia hidrotik ektodermal displazi
hip dysplasia kalça displazisi
mandibuloacral dysplasia mandibuloakral displazi
metaphysial dysplasia metafizial displazi
mondini dysplasia mondini displazisi
oculoauriculovertebral dysplasia oküloaurikülovertebral displazi
oculodentodigital dysplasia okülodentodigital displazi
oculovertebral dysplasia okülovertebral displazi
ophthalmomandibulomelic dysplasia oftalmomandibulomelik displazi
periapical cemental dysplasia periapikal semental displazi
septo-optic dysplasia septo-optik displazi
spondyloepiphysial dysplasia spondiloepifizial displazi
cervical dysplasia servikal displazi
skeletal dysplasia iskelet displazisi
mild dysplasia hafif displazi
fibrous dysplasia fibröz displazi
developmental dysplasia gelişimsel displazi
developmental dysplasia of the hip kalça gelişimsel displazisi
cortical dysplasia kortikal displazi
arrhythmogenic right ventricular dysplasia aritmojenik sağ ventrikül displazisi
severe dysplasia şiddetli displazi
high grade dysplasia yüksek dereceli displazi
thanatophoric dysplasia thanatoforik displazi
fibromuscular dysplasia fibromüsküler displazi
developmental hip dysplasia gelişimsel kalça displazisi
congenital dysplasia konjenital displazi
low grade dysplasia düşük dereceli displazi
odontoid dysplasia odontoid displazi
congenital hip dysplasia doğumsal kalça displazisi
dysplasia of the hip kalça displazisi
renal dysplasia böbrek displazisi
breast dysplasia meme displazisi
history of dysplasia displazi öyküsü
development dysplasia of the hip kalçanın gelişim displazisi
bone dysplasia kemik displazisi