facilitate

facilitate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facilitate kolaylaştırmak

facilitate terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in order to facilitate kolaylaştırmak için
help facilitate kolaylaştırmak için yardım
facilitate discussion tartışmayı kolaylaştırmak
will facilitate kolaylaştıracak
facilitate a meeting toplantıyı kolaylaştırmak
facilitate communication ayarlanmış iletişim
facilitate with ile kolaylaştırmak
facilitate a discussion tartışmayı kolaylaştırmak
facilitate access erişimi kolaylaştırmak
facilitate a workshop çalıştay kolaylaştırmak
facilitate meetings toplantıları kolaylaştırmak
facilitate the process süreci kolaylaştırmak
to facilitate this bunu kolaylaştırmak için
facilitate workshops atölyeleri kolaylaştırmak
facilitate dialogue diyalogu kolaylaştırmak
facilitate understanding anlayışı kolaylaştırmak
facilitate efforts çabaları kolaylaştırmak
further facilitate daha da kolaylaştırmak
would facilitate kolaylaştıracak
facilitate for için kolaylaştırmak
facilitate payment ödeme kolaylaştırmak
we facilitate kolaylaştırıyoruz
facilitate compliance uyumu kolaylaştırmak
support and facilitate destek ve kolaylaştırmak
facilitate awareness farkındalığı kolaylaştırmak
facilitate business iş kolaylaştırmak
facilitate things işleri kolaylaştırmak
facilitate the implementation uygulamayı kolaylaştırmak
facilitate activities faaliyetleri kolaylaştırmak
facilitate sharing paylaşımı kolaylaştırmak
facilitate change değişimi kolaylaştırmak
facilitate training eğitimi kolaylaştırmak
facilitate information bilgiyi kolaylaştırmak
facilitate cooperation işbirliğini kolaylaştırmak
facilitate learning öğrenmeyi kolaylaştırmak
facilitate education eğitimi kolaylaştırmak
framework of standards to secure and facilitate global trade küresel ticareti güvence altına almak ve kolaylaştırmak için standartlar çerçevesi
facilitate knowledge sharing bilgi paylaşımını kolaylaştırmak
is intended to facilitate kolaylaştırmak için tasarlanmıştır
facilitate resolution çözünürlüğü kolaylaştırmak
facilitate development gelişimi kolaylaştırmak
to better facilitate kolaylaştırmak için
this will facilitate bu kolaylaştıracak
facilitate performance performansı kolaylaştırmak
facilitate the needs ihtiyaçları kolaylaştırmak
facilitate trade ticareti kolaylaştırmak
facilitate you seni kolaylaştırmak
facilitate conversation konuşmayı kolaylaştırmak
facilitate this process bu süreci kolaylaştırmak
shall facilitate kolaylaştıracak