earthling

earthling teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earthling dünyalı

earthling terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earthling system toprak sistemi