dad-blasted

dad-blasted teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dad-blasted baba-püskürdü

dad-blasted terimi için benzer kelimeler ve anlamları

my dad's dad babamın babası
rich dad, poor dad zengin baba fakir baba
blasted allah'ın belası
sand-blasted kumlanmış
bead blasted boncuk püskürdü
blasted off püskürdü
blasted rock püsküren kaya
get blasted püskürmek
blasted steel püskürtülen çelik
getting blasted püskürmek
glass bead blasted cam boncuk püskürdü
glass blasted cam püskürdü
blasted material püsküren malzeme
blasted surface pürüzlü yüzey
blasted through püskürdü
blasted with püskürdü
was blasted patlatıldı
blasted apart ayrı püskürdü
blasted from püskürdü
blasted back geri püskürdü
be blasted patlatılmak
blasted his horn boynuzunu patlattı
is blasted patladı
being blasted püskürmek
has been blasted püskürdü
were blasted patlatıldı
blasted away püskürdü
he blasted patladı
copper blasted bakır püskürdü
blasted limestone püsküren kireçtaşı
blasted over püskürdü
bead blasted surface boncuk pürüzlü yüzey
vapor blasted buhar püskürdü
blasted into space uzaya püskürdü
blasted clean temiz püskürdü
blasted for için püskürdü
it blasted patladı
was blasted away patlatıldı
shot-blasted surface kumlanmış yüzey
bead blasted finish boncuk püskürdü kaplama
blasted and primed püskürdü ve astarlandı
blasted finish pürüzlü kaplama
blasted into orbit yörüngeye püskürdü
blasted and coated püskürdü ve kaplandı
they blasted the onlar patladı
blasted aluminium pürüzlü alüminyum
shot blasted finish kumlanmış yüzey
a sand blasted kumlanmış
glass-blasted finish camla pürüzlendirilmiş yüzey
the materials being blasted patlatılan malzemeler