dad-blasted

dad-blasted teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dad-blasted baba-püskürdü