k-means

k-means teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-means -aracı k

k-means terimi için benzer kelimeler ve anlamları

beyond one's means birinin ötesinde
by all means elbette
by any means herhangi bir yöntemle
by means of vasıtasıyla
by no means hiçbir şekilde
end justifies the means, the son anlamı, haklı
means anlamına geliyor
means grass çim demektir
means of production üretim yolları
means-test anlam testi
not by any means hiçbir şekilde değil
ways and means yollar ve anlamlar
ways and means committee yollar ve komite demektir
this means bunun anlamı
which means bu demektir ki
it means anlamı
as a means of anlamında
this means that bu şu demek
means of transport ulaşım aracı
means that anlamına gelir
means of anlamı
by this means bu sayede
means of communication iletişim araçları
a means bir araç
financial means finansal araçlar
means to an end son anlamına gelir
which means that bu demek oluyor ki
what means ne demek
by means of which bundan dolayı
means-tested araç-denenmiştir
it means that demek oluyor
means of payment ödeme şekli
what it means ne demek
by other means başka bir manada
means of transportation taşıma araçları
is by no means hiçbir şekilde değil
a means to an end sona bir araç
electronic means elektronik araçlar
means of support desteğin anlamı
by these means bu sayede
as means of aracı olarak
primary means birincil yol
whatever that means her ne demekse
means for anlamına gelir
no means anlamı yok
live within your means kendi imkanların içinde yaşa
means business iş demektir
means of egress çıkış yolu
effective means etkili araçlar
it means a lot to me benim için çok değerli