e has a character of

e has a character of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e has a character of e karakteri var

e has a character of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it has character karaktere sahip
has its own character kendi karakterine sahip
the house has character evin karakteri var
has good moral character ahlaki bir karaktere sahip
has a long-term character uzun süreli bir karaktere sahip
the earlier mark has a particularly distinctive character ilk işaret özellikle belirgin bir karaktere sahip
has an open character açık bir karaktere sahip
e has a character if e eğer bir karaktere sahipse
has lots of character çok fazla karakter var
character has been shaped karakter şekillendi
she has strong character o güçlü bir karaktere sahip
character that has taken almış karakter
acquired character edinilen karakter
anal character anal karakter
character karakter
character actor karakter oyuncusu
character armour karakter zırhı
character assassination karakter suikast
character code karakter kodu
character dance karakter dansı
character defense karakter savunması
character disorder karakter bozukluğu
character generator karakter üreteci
character level karakter seviyesi
character piece karakter parçası
character recognition karakter tanıma
character set karakter seti
character sketch karakter çizimi
character study karakter çalışması
character type karakter türü
character witness karakter tanık
control character kontrol karakteri
dominant character baskın karakter
dynamic character dinamik karakter
flat character düz karakter
idle character boş karakter
in character karakterde
inherited character kalıtsal karakter
magnetic character reader manyetik karakter okuyucu
magnetic ink character recognition manyetik mürekkep karakter tanıma
nonplayer character oyuncu olmayan karakter
null character boş karakter
optical character reader optik karakter okuyucusu
optical character recognition optik karakter tanıma
out of character karakter dışı
pi character pi karakter
player character oyuncu karakteri
primary sex character birincil cinsiyet karakteri
recessive character resesif karakter
round character yuvarlak karakter