p-control mechanism

p-control mechanism teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p-control mechanism p kontrol mekanizması

p-control mechanism terimi için benzer kelimeler ve anlamları

control mechanism kontrol mekanizması
internal control mechanism iç kontrol mekanizması
exchange control mechanism değişim kontrol mekanizması
power control mechanism güç kontrol mekanizması
further control mechanism daha fazla kontrol mekanizması
presence of control, joint control or significant influence kontrol varlığı, eklem kontrolü veya önemli etki
coping mechanism başa çıkma mekanizması
defence mechanism savunma mekanizması
defense mechanism savunma mekanizması
escape mechanism kaçış mekanizması
exchange rate mechanism döviz kuru mekanizması
immunological mechanism immünolojik mekanizma
innate releasing mechanism doğuştan salma mekanizması
mechanism mekanizma
proprioceptive mechanism propriyoseptif mekanizma
releasing mechanism serbest bırakma mekanizması
trigger mechanism tetik mekanizması
european stability mechanism avrupa istikrar mekanizması
clean development mechanism geliştirme mekanizmalarını temizle
locking mechanism kilitleme mekanizması
drive mechanism sürüş mekanizması
grievance mechanism şikayet mekanizması
mechanism of action hareket mekanizması
reporting mechanism raporlama mekanizması
feedback mechanism geribildirim mekanizması
reverse charge mechanism ters şarj mekanizması
delivery mechanism teslimat mekanizması
steering mechanism direksiyon mekanizması
release mechanism serbest bırakma mekanizması
spring mechanism yay mekanizması
funding mechanism finansman mekanizması
ratchet mechanism kilit mekanizması
driving mechanism sürüş mekanizması
complaint mechanism şikayet mekanizması
failure mechanism başarısızlık mekanizması
underlying mechanism altta yatan mekanizma
operating mechanism çalışma mekanizması
monitoring mechanism izleme mekanizması
crank mechanism krank mekanizması
dispute settlement mechanism anlaşmazlık çözüm mekanizması
latching mechanism mandal mekanizması
switching mechanism anahtarlama mekanizması
pricing mechanism fiyatlandırma mekanizması
complaints mechanism şikayet mekanizması
mechanism of injury yaralanma mekanizması
working mechanism çalışma mekanizması
trip mechanism gezi mekanizması
clamping mechanism sıkma mekanizması
clearing house mechanism ev temizliği mekanizması
referral mechanism sevk mekanizması