c-31 highway

c-31 highway teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c-31 highway c-31 karayolu

c-31 highway terimi için benzer kelimeler ve anlamları

alaska highway alaska karayolu
alcan highway alcan karayolu
belt highway kemer yolu
divided highway bölünmüş otoyol
dual highway çift otoyol
highway karayolu
highway code trafik kuralları
highway contract route karayolu sözleşme yolu
highway patrol otoyol devriyesi
highway robbery otoyol soygunu
interstate highway system eyaletlerarası otoyol sistemi
king's highway kralın karayolu
pan-american highway pan-amerikan karayolu
queen's highway kraliçe'nin karayolu
off-highway özellikle arazide
national highway traffic safety administration ulusal karayolu trafik güvenliği idaresi
federal highway administration federal otoyol yönetimi
public highway kamu karayolu
my way or the highway yolum ya da otoyol
data highway veri yolu
on-highway on-karayolu
state highway devlet yolu
highway interchange otoyol kavşağı
highway safety karayolu güvenliği
highway bridge otoyol köprüsü
off-highway vehicles arazi araçları
interstate highway eyaletlerarası otoyol
highway addressable remote transducer karayolu adreslenebilir uzaktan dönüştürücü
insurance institute for highway safety karayolu güvenliği için sigorta enstitüsü
coastal highway sahil yolu
information highway bilgi yolu
toll highway otoyol geçiş ücreti
major highway ana otoyol
highway system otoyol sistemi
highway shoulder karayolu omuz
off-highway truck arazi aracı
busy highway yoğun otoyol
highway authorities otoyol yetkilileri
california highway patrol california karayolu devriyesi
scenic highway doğal karayolu
along the highway karayolu boyunca
highway capacity manual 2000 karayolu kapasitesi el kitabı 2000
highway engineering otoyol mühendisliği
off-highway equipment arazi araçları
digital highway dijital otoyol
national highway ulusal otoban
highway capacity manual karayolu kapasitesi manuel
highway authority otoyol otoritesi
highway network karayolu ağı
open highway otoyol açmak