v weapon

v weapon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v weapon v silah

v weapon terimi için benzer kelimeler ve anlamları

assault weapon saldırı silahı
beam weapon ışın silahı
binary weapon ikili silah
conventional weapon geleneksel silah
enhanced radiation weapon gelişmiş radyasyon silahı
nuclear weapon nükleer silah
particle beam weapon parçacık ışın silahı
shoulder weapon omuz silahı
traditional weapon geleneksel silah
weapon silah
weapon system silah sistemi
wiki weapon wiki silahı
weapon of choice seçim silahı
murder weapon cinayet silahı
concealed weapon gizli silah
deadly weapon ölümcül silah
offensive weapon saldırgan silah
blunt weapon kör silah
assault with a deadly weapon ölümcül bir silahla saldırı
lethal weapon ölümcül silah
secret weapon gizli silahı
bladed weapon kanatlı silah
ultimate weapon nihai silah
my weapon silahım
weapon station silah istasyonu
loaded weapon yüklü silah
draw a weapon silah çekmek
a weapon silah
weapon of war savaş silahı
weapon of mass destruction kitle imha silahı
ranged weapon menzilli silah
brandish a weapon silahını çıkarmak
dangerous weapon tehlikeli silah
indiscriminate weapon ayrım gözetmeyen silah
edged weapon keskin silah
powerful weapon güçlü silah
weapon sight silah görme
brandishing a weapon bir silahın markalanması
wield a weapon silah kullanmak
next weapon bir sonraki silah
carry a weapon silah taşımak
discharge a weapon silahını boşaltmak
legal weapon yasal silah
weapon-grade silah dereceli
draw weapon silah çiz
primary weapon birincil silah
nuclear weapon states nükleer silah devletleri
air weapon hava silahı
service weapon servis silahı
competitive weapon rekabetçi silah