x-difference

x-difference teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-difference x-fark

x-difference terimi için benzer kelimeler ve anlamları

difference-in-difference fark-içinde-fark
difference-in-difference estimator fark farkı tahmincisi
alveolar-arterial oxygen difference alveoler-arteriyel oksijen farkı
arteriovenous carbon dioxide difference arteriyovenöz karbondioksit farkı
arteriovenous oxygen difference arteriyovenöz oksijen farkı
common difference ortak fark
difference fark
difference ring fark halkası
difference threshold fark eşiği
finite difference sonlu fark
in-difference kayıtsızlık
just noticeable difference farkedilir fark
make a difference bir fark yarat
make no difference farketme
potential difference potansiyel fark
same difference aynı farklılık
split the difference farkı ayır
standard error of difference standart fark hatası
symmetric difference simetrik fark
make the difference fark yarat
making a difference bir farklılık yaratmak
time difference zaman farkı
makes a difference fark yaratır
make a big difference büyük fark yarat
make all the difference fark yarat
make a real difference gerçek bir fark yarat
mean difference ortalama fark
can make a difference fark yaratabilir
makes the difference fark yaratır
made a difference fark yarattı
difference between arasındaki fark
make up the difference farkı telafi et
it makes no difference fark yaratmıyor
tell the difference farkı söyle
makes no difference fark etmez
difference of opinion görüş farkı
makes all the difference fark yaratır
what difference does it make ne fark eder ki
slight difference hafif fark
point of difference fark noktası
make a positive difference olumlu bir fark yaratmak
with a difference farkla
big difference büyük fark
spot the difference farkı bulun
you can make a difference fark yaratabilirsin
make any difference farketmek
a world of difference farklılık dünyası
what is the difference between arasındaki fark nedir
contracts for difference fark sözleşmeleri
price difference fiyat farkı