b-agonist substances

b-agonist substances teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-agonist substances b-agonist maddeler

b-agonist substances terimi için benzer kelimeler ve anlamları

agonist agonisti
beta-agonist beta-agonist
beta agonist beta agonisti
dopamine agonist dopamin agonisti
beta2-agonist beta2-agonisti
opioid agonist opioid agonisti
partial agonist kısmi agonist
agonist activity agonist aktivite
gnrh agonist gnrh agonisti
short acting beta agonist kısa etkili beta agonisti
lhrh agonist lhrh agonisti
serotonin agonist serotonin agonisti
glp-1 agonist glp-1 agonisti
adrenoceptor agonist adrenoseptör agonisti
opiate agonist afyon agonisti
alpha agonist alfa agonisti
muscarinic agonist muskarinik agonist
agonist drug agonist ilaç
estrogen agonist östrojen agonisti
opioid receptor agonist opioid reseptörü agonisti
agonist medication agonist ilaç tedavisi
gonadotropin releasing hormone agonist gonadotropin salgılayan hormon agonisti
short acting agonist kısa etkili agonist
agonist muscle agonist kas
inverse agonist ters agonist
alpha-adrenergic receptor agonist alfa-adrenerjik reseptör agonisti
hormone agonist hormon agonisti
luteinizing hormone-releasing hormones agonist luteinize edici hormon salgılayan hormonlar agonisti
alpha-adrenergic agonist alfa-adrenerjik agonisti
beta agonist medication beta agonist ilacı
serotonin receptor agonist serotonin reseptörü agonisti
long-b2-agonist uzun b2-agonisti
agonist treatment agonist tedavisi
beta agonist rescue beta agonist kurtarma
gonadorelin agonist gonadorelin agonisti
receptor partial agonist reseptör kısmi agonisti
a long-acting beta-agonist uzun etkili bir beta agonisti
long-acting agonist uzun etkili agonist
agonist muscle group agonist kas grubu
agonist and antagonist agonist ve antagonist
agonist antagonist agonist antagonisti
beta-agonist bronchodilator beta-agonist bronkodilatör
channel agonist kanal agonisti
lxr agonist lxr agonisti
central alpha-agonist merkez alfa-agonisti
long beta agonist uzun beta agonisti
agonist laba agonist laba
mu-opioid receptor agonist mu-opioid reseptörü agonisti
alpha-2 adrenergic agonist alfa-2 adrenerjik agonisti
luteinizing hormone-releasing agonist luteinize edici hormon salgılayan agonist