m staying

m staying teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m staying kalıyorum

m staying terimi için benzer kelimeler ve anlamları

staying kalma
staying power dayanma gücü
staying healthy sağlıklı kalmak
staying put koyulmak
staying true gerçek kalmak
staying alive hayatta kalmak
staying safe güvende kalmak
staying on track yolda kalmak
staying focused odaklanmış kalmak
staying the course ders kalıyorum
staying ahead önde kalmak
staying on top zirvede kalmak
how long are you staying ne kadar süre konaklayacaksınız
staying asleep uykuda kalmak
staying in touch bağlantıda kalmak
staying on task görevde kalmak
staying with le kalmak
i'm staying kalacağım
staying overnight gecelemek
staying abreast takipte kalmak
where are you staying nerede kalıyorsun
i am staying kalıyorum
staying ahead of the curve eğrinin önünde kalmak
staying active aktif kalmak
we are staying biz kalıyoruz
was staying kalıyordu
staying warm sıcak kalmak
staying at home evde kalmak
staying fit formda kalmak
staying connected bağlı kalmak
staying positive pozitif kalmak
were staying kalıyorlardı
staying current güncel kalmak
staying competitive rekabetçi kalmak
staying in shape formda kalmak
staying here burada kalıyorum
staying up late geç kalmak
are you staying kalıyor musun
will be staying kalacak
staying home evde kalmak
by staying kalarak
staying well iyi kalmak
staying out late geç kalmak
are staying kalıyorlar
staying cool serin kalmak
staying away uzak durmak
staying abroad yurtdışında kalmak
staying at the hotel otelde kalmak
be staying kalmak
is staying kalıyor