y-d starting method

y-d starting method teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y-d starting method y-d başlangıç yöntemi

y-d starting method terimi için benzer kelimeler ve anlamları

starting method başlangıç yöntemi
acquisition method method edinme yöntemi yöntemi
standoff method or the rack method uzaklaştırma yöntemi veya raf yöntemi
self-starting kendi kendine başlangıç
starting block başlangıç bloğu
starting gate başlangıç kapısı
starting grid başlangıç ızgarası
starting handle başlangıç kolu
starting price başlangıç fiyatı
starting rate başlangıç oranı
starting stalls başlangıç tezgahları
starting point başlangıç noktası
starting başlangıç
starting from den başlayarak
starting with ile başlayan
starting material başlangıç materyali
starting date başlangıç tarihi
starting out başlayan
starting time başlangıç zamanı
before starting başlamadan önce
starting line başlangıç çizgisi
as a starting point başlangıç noktası olarak
starting torque başlangıç torku
starting over baştan başlamak
jump starting zıplama başlıyor
starting current başlangıç akımı
starting position başlangıç pozisyonu
starting from scratch en baştan başlamak
starting salary maaş başlangıcı
starting blocks başlangıç blokları
starting a business iş kurmak
starting motor motoru çalıştırmak
starting fluid başlangıç sıvısı
starting from the bottom dipten başlayarak
starting dose başlangıç dozu
kick-starting çalışmaya başlamasını sağlar
for starting başlangıç için
starting soon yakında başlıyor
good starting point iyi bir başlangıç noktası
starting now şimdi başlıyor
engine starting motor çalıştırma
a starting point bir başlangıç noktası
starting place başlangıç yeri
just starting yeni başlıyor
starting balance başlangıç dengesi
starting conditions başlangıç koşulları
looking forward to starting başlamak için bekliyorum
starting and stopping başlatma ve durdurma
starting gun başlangıç silahı
starting point for için başlangıç noktası