p.c., the attorney

p.c., the attorney teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p.c., the attorney p.c., avukat

p.c., the attorney terimi için benzer kelimeler ve anlamları

attorney power of attorney vekaletname
attorney-attorney avukat-avukat
attorney avukat
attorney general genel avukat
attorney general of the united states amerika birleşik devletleri avukatı
attorney-at-law kanuni avukat
attorney-in-fact avukat-in-aslında
crown attorney taç avukatı
district attorney bölge savcısı
letter of attorney vekâletname
power of attorney temsil yetkisi
prosecuting attorney kovuşturma avukatı
state attorney devlet avukatı
state's attorney devlet avukatı
sub-attorney alt avukat
attorney in fact aslında avukat
attorney at law kanuni avukat
attorney's fees avukatın ücretleri
attorney fees avukat ücreti
powers of attorney vekaletname
durable power of attorney dayanıklı vekaletname
attorney of record kayıt avukatı
true and lawful attorney doğru ve yasal avukat
general power of attorney genel vekaletname
limited power of attorney avukatın sınırlı gücü
special power of attorney avukatın özel gücü
general attorney genel avukat
defense attorney savunma avukatı
patent attorney patent avukatı
trial attorney deneme avukatı
assistant district attorney bölge savcısı yardımcısı
attorney's office avukatlık bürosu
staff attorney kurmay avukat
city attorney şehir avukatı
reasonable attorney's fees makul avukat ücreti
attorney-client privilege avukat-müvekkil ayrıcalığı
assistant attorney general genel avukat yardımcısı
united states attorney amerika birleşik devletleri avukatı
senior attorney kıdemli avukat
attorney general's office başsavcı ofisi
power attorney güç avukatı
state attorney general devlet başsavcısı
medical power of attorney tıbbi vekaletname
lawful attorney kanuni avukat
attorney in law avukat
us attorney biz avukat
deputy attorney general genel avukat yardımcısı
reasonable attorney fees makul avukat ücreti
lasting power of attorney daimi vekaletname
assistant attorney avukat yardımcısı