a 10 scope

a 10 scope teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10 scope 10 kapsam

a 10 scope terimi için benzer kelimeler ve anlamları

scope scope scope scope kapsam kapsam kapsam kapsam
bargaining scope pazarlık kapsamı
scope kapsam
scope out kapsam
scope of work işin kapsamı
scope of supply arz kapsamı
in scope kapsamında
out of scope kapsam dışında
within the scope kapsamında
scope of delivery teslimat kapsamı
project scope proje kapsamı
scope creep kapsam sünme
scope of services hizmetlerin kapsamı
beyond the scope kapsam dışı
full scope tam kapsam
scope of application uygulama kapsamı
work scope iş kapsamı
economies of scope kapsam ekonomileri
business scope iş kapsamı
broad scope geniş kapsamlı
under the scope kapsamında
purpose and scope amaç ve kapsam
outside the scope kapsam dışı
scope statement kapsam beyanı
fall within the scope kapsama dahil olmak
scope for kapsamı
limited scope sınırlı kapsam
scope of practice uygulama kapsamı
scope of the agreement anlaşmanın kapsamı
geographical scope coğrafik kapsam
scope of action eylem kapsamı
wide scope geniş kapsam
geographic scope coğrafi kapsam
scope of business iş kapsamı
wider scope daha geniş kapsam
narrow scope dar kapsam
international scope uluslararası kapsam
spotting scope tespit kapsamı
limited in scope kapsamda sınırlı
broader scope geniş kapsam
there is scope kapsam var
scope of the contract sözleşmenin kapsamı
scope and sequence kapsam ve sırası
scope of use kullanım alanı
territorial scope bölgesel kapsam
general scope genel kapsam
scope of activities faaliyet alanları
scope of coverage kapsama alanı
time scope zaman kapsamı
global scope küresel kapsam