x-functional lever

x-functional lever teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı