o logging methods

o logging methods teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o logging methods o günlüğe kaydetme yöntemleri

o logging methods terimi için benzer kelimeler ve anlamları

logging methods günlüğe kaydetme yöntemleri
logging günlüğü
logging stone tomruk taşı
well logging iyi günlüğe kaydetme
data logging veri kaydı
illegal logging yetkisiz giriş
logging industry tomruk endüstrisi
logging road yol kaydı
wireline logging kablolu günlüğü
logging company tomruk şirketi
logging companies tomruk şirketleri
event logging olay günlüğü
core logging çekirdek günlüğü
call logging çağrı günlüğü
enable boot logging önyükleme günlüğü etkinleştir
audit logging denetim günlüğü
logging operations tomruk işlemleri
logging system kayıt sistemi
commercial logging ticari tomruk
logging while drilling delme sırasında günlüğe kaydetme
logging data günlük verileri
logging activities günlük aktiviteleri
fault logging hata günlüğü
selective logging seçici günlük
by logging giriş yaparak
debug logging hata ayıklama günlüğü
logging camp günlük kamp
keystroke logging tuşa basma günlüğü
logging concessions günlük imtiyazlar
enable logging günlük kaydı etkinleştir
logging information günlük bilgisi
logging truck tomruk kamyonu
forestry and logging ormancılık ve tomruk
logging residues tomruk artıkları
reduced impact logging azaltılmış etki günlüğü
logging interval günlük aralığı
logging equipment kütük ekipmanı
logging practices günlük uygulamaları
logging level günlük seviyesi
verbose logging ayrıntılı günlük kaydı
system logging sistem günlüğü
destructive logging yıkıcı tomruk
industrial logging endüstriyel tomruk
after logging in giriş yaptıktan sonra
forest logging orman günlüğü
logging unit günlük birimi
alarm logging alarm kaydı
logging device günlük cihazı
logging rate günlük oranı
logging rights günlük hakları