o license plates

o license plates teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o license plates o plakalar

o license plates terimi için benzer kelimeler ve anlamları

novelty license plates yenilik plakaları
new license plates yeni plakalar
motor vehicle license plates motorlu taşıt plakaları
without license plates plaka olmadan
embossed license plates kabartmalı plakalar
black license plates siyah plakalar
old license plates eski plakalar
sieve-plates elek-plakalar
tectonic plates tektonik plakalar
vanity plates makyaj plakaları
plates plakalar
theoretical plates teorik plakalar
small plates küçük tabaklar
bony plates kemikli tabaklar
spinning plates iplik plakaları
crustal plates kabuklu plakalar
plates out plakaları
plates and dishes tabaklar ve tabaklar
fuel plates yakıt plakaları
baleen plates balya plakaları
blood agar plates kan agar plakları
rolled steel plates haddelenmiş çelik levhalar
disposable plates tek kullanımlık tabaklar
rigid plates sert plakalar
shifting plates değişen plakalar
foam plates köpük tabakları
diplomatic plates diplomatik levhalar
sign plates tabelalar
plates of bone kemik tabakları
96-well microtiter plates 96 oyuklu mikrotitre plakaları
6-well plates 6 oyuklu plakalar
thermal plates termal plakalar
plates and screws plakalar ve vidalar
electric plates elektrikli plakalar
eutectic plates ötektik plakalar
osteosynthesis plates osteosentez plakaları
bone fixation plates kemik tespit plakaları
levelling plates tesviye plakaları
tissue culture plates doku kültürü plakaları
dirty plates kirli tabaklar
anchorage plates ankraj plakaları
earth's plates toprak plakaları
plates of lead kurşun levhaları
quartz plates kuvars plakaları
cathode plates katot plakaları
plates of the skull kafatası plakaları
typical plates tipik plakalar
steel end plates çelik uç plakaları
duplicate plates çift plakalar
serrated wear plates tırtıklı aşınma plakaları