e percentage return

e percentage return teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e percentage return e yüzde getiri

e percentage return terimi için benzer kelimeler ve anlamları

percentage return yüzde getiri
percentage rate of return getiri yüzdesi
return ticket with a fixed return date sabit bir dönüş tarihi olan iade bileti
return or procure the return iade ya da iade satın alma
return return iade dönüş
annual percentage rate yıllık yüzde oranı
percentage yüzde
percentage points yüzde puan
percentage rate yüzde oranı
percentage change yüzdelik değişimi
percentage share yüzde pay
annual percentage yield yıllık yüzde verimi
percentage interest yüzde faiz
percentage of completion tamamlanma yüzdesi
percentage increase yüzde artış
as a percentage yüzde olarak
percentage equity yüzde özkaynak
ownership percentage mülkiyet yüzdesi
mean percentage ortalama yüzde
large percentage büyük yüzde
in percentage yüzde olarak
percentage value yüzde değer
annual percentage yield earned yıllık yüzde verim kazanılmış
small percentage küçük yüzde
weight percentage ağırlık yüzdesi
average percentage ortalama yüzde
percentage completion yüzde tamamlama
percentage amount yüzde miktar
percentage of ownership sahiplik yüzdesi
high percentage yüksek yüzde
percentage difference yüzde fark
percentage split yüzde bölünmesi
percentage reduction yüzde azalma
percentage of completion method tamamlama yönteminin yüzdesi
percentage fee yüzde ücret
percentage ownership yüzde mülkiyet
percentage participation yüzde katılım
cumulative percentage birikimli yüzde
completion percentage tamamlama yüzdesi
percentage rent kira yüzdesi
percentage yield yüzde verim
percentage range yüzde aralığı
overall percentage genel yüzde
irrespective of percentage yüzde ne olursa olsun
percentage distribution yüzde dağılımı
percentage score yüzde puanı
one percentage point bir yüzde puan
annual percentage rate of charge yıllık ücret yüzdesi
dressing percentage pansuman yüzdesi
as a percentage of gdp gdp yüzdesi olarak