a - a rotation

a - a rotation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a - a rotation a - bir dönme

a - a rotation terimi için benzer kelimeler ve anlamları

captured rotation yakalanan rotasyon
crop rotation ürün rotasyonu
job rotation iş rotasyonu
magnetic rotation manyetik dönme
molecular rotation moleküler rotasyon
optical rotation optik dönme
period-rotation süresi dönme
pitching rotation yunuslama rotasyonu
rotation rotasyon
rotation axis dönme ekseni
rotation flap dönme kapağı
rotation of axes eksenlerin dönüşü
rotation vector dönme vektörü
rotation-axes dönme eksenleri
rotation-inversion axis dönme ters çevirme ekseni
specific rotation belirli rotasyon
synchronous rotation senkron dönme
stock rotation stok rotasyonu
rotation speed dönme hızı
clockwise rotation saat yönünde dönüş
retire by rotation döndürerek emekli
reverse rotation ters dönüş
ccw rotation ccw döndürme
in rotation rotasyonda
direction of rotation dönme yönü
phase rotation faz rotasyonu
rotation rate dönme hızı
specific optical rotation spesifik optik rotasyon
anti-rotation anti-rotasyon
short rotation coppice kısa rotasyon kabı
forward rotation ileri dönüş
cw rotation cw döndürme
tire rotation lastik rotasyonu
counterclockwise rotation saat yönünün tersine döndürme
staff rotation personel rotasyonu
shaft rotation mil dönüşü
rotation direction dönme yönü
bid rotation teklif rotasyonu
varimax rotation varimax rotasyonu
rotation lock dönme kilidi
rotation schedule dönüş programı
on rotation dönüşte
heavy rotation ağır rotasyon
rotation angle dönüş açısı
work rotation iş rotasyonu
rotation torque dönme torku
axis of rotation dönme ekseni
free rotation serbest dönüş
smooth rotation düzgün dönüş
medial rotation medial rotasyon