l keep forgetting

l keep forgetting teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l keep forgetting unutmaya devam ediyorum

l keep forgetting terimi için benzer kelimeler ve anlamları

keep forgetting unutmaya devam et
i keep forgetting unutmaya devam ediyorum
forgetting unutma
self-forgetting kendini unutmak
not forgetting unutma
without forgetting unutmadan
of forgetting unutmak
i am forgetting unutuyorum
into forgetting unutmak
i was forgetting unutuyordum
for forgetting unutmak için
self forgetting kendini unutan
forgetting that bunu unutmak
kept forgetting unutmaya devam etti
forgetting things işleri unutmak
without ever forgetting hiç unutmadan
before forgetting unutmadan önce
by forgetting unutarak
sorry for forgetting unuttuğun için özür dilerim
i kept forgetting unutmaya devam ettim
matter of forgetting unutmak meselesi
avoid forgetting unutmayı önlemek
without never forgetting asla unutmadan
never forgetting that bunu asla unutma
and not forgetting ve unutma
risk of forgetting unutma riski
are forgetting unutuyorlar
a forgetting unutkan
forgive me for forgetting unuttuğum için beni affet
while not forgetting unutmamakla birlikte
keeps forgetting unutmaya devam ediyor
you are forgetting unutuyorsun
forgetting past geçmişi unutmak
is forgetting unutuyor
am forgetting unutuyorum
i'm not forgetting anything hiçbir şey unutmadım
and without forgetting ve unutmadan
forgetting anything bir şey unutmak
are they forgetting unutuyorlar mı
are not forgetting unutma
not forgetting some bazılarını unutmamak
never forgetting asla unutma
always forgetting her zaman unutmak
forgetting all hepsini unutmak
always without forgetting her zaman unutmadan
we are forgetting unutuyoruz
forgetting herself kendini unutmak
i'm not forgetting anyone kimseyi unutmadım
with forgetting unutmakla
forgetting to take medication ilaç almayı unutmak