x-array

x-array teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-array x-dizi

x-array terimi için benzer kelimeler ve anlamları

antenna array anten dizisi
array dizi
distributed array processor dağıtılmış dizi işlemci
logic array mantık dizisi
nine plus two array dokuz artı iki dizi
nine plus zero array dokuz artı sıfır dizi
phased array aşamalı dizi
seismic array sismik dizi
very large array çok büyük dizi
gate array kapı dizisi
wide array geniş dizi
vast array geniş bir dizi
array of dizi
solar array güneş enerjisi
an array of bir dizi
broad array geniş dizi
diode array diyot dizisi
storage array depolama dizisi
disk array disk dizisi
led array led dizisi
pv array pv dizisi
full array tam dizi
field programmable gate array alan programlanabilir kapı dizisi
a wide array geniş bir dizi
diode array detector diyot dizisi dedektörü
photodiode array fotodiyot dizisi
dizzying array baş döndürücü dizi
linear array doğrusal dizi
photodiode array detector fotodiyot dizi dedektörü
photovoltaic array fotovoltaik dizilim
electrode array elektrot dizisi
video graphics array video grafik dizisi
line array çizgi dizisi
microphone array mikrofon dizisi
a vast array geniş bir dizi
dazzling array göz kamaştırıcı dizi
ball grid array top ızgara dizisi
bewildering array şaşırtıcı dizi
comprehensive array kapsamlı dizi
raid array baskın dizisi
diverse array ayrık dizi
redundant array of independent disks yedek bağımsız disk dizisi
focal plane array odak düzlemi dizisi
array detector dizi dedektörü
daunting array yıldırım dizisi
sensor array sensör dizisi
detector array dedektör dizisi
array-based dizi-bazlı
complex array karmaşık dizi
array cable dizi kablosu