e letter president

e letter president teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e letter president e mektubu başkanı

e letter president terimi için benzer kelimeler ve anlamları

election of the president and vice president cumhurbaşkanının seçimi ve cumhurbaşkanı yardımcısı
the president and vice president başkan ve başkan yardımcısı
the vice president elect shall become president başkan yardımcısı seçti cumhurbaşkanı olur
letter from the president başkandan mektup
president e letter başkan e harfi
a letter by the president cumhurbaşkanı tarafından bir mektup
president's letter başkanın mektubu
a letter from the president başkandan bir mektup
assessment letter letter değerlendirme mektubu mektubu
dead president ölü başkan
ex-president eski başkan
executive office of the president başkanın icra dairesi
lord president of the council konsey başkanı efendisi
president devlet başkanı
president pro tempore başkan pro tempore
president-elect seçilen başkan
vice president başkan vekili
vice-president başkan vekili
senior vice president kıdemli başkan yardımcısı
former president eski başkan
executive vice president genel müdür yardımcısı
acting president başkan vekili
president and ceo başkan ve ceo
deputy president başkan yardımcısı
assistant vice president başkan yardımcısı yardımcısı
run for president başkanlığa aday olmak
past president önceki başkan
outgoing president giden başkan
incumbent president görevdeki başkan
president of the university üniversite başkanı
co-president eş başkanı
president and chief executive officer başkan ve icra kurulu başkanı
office of the president başkanın ofisi
university president üniversite başkanı
interim president geçici başkan
president's day başkanın günü
president of the board yönetim kurulu başkanı
incoming president gelen başkan
sitting president başkan oturmak
running for president başkanlık için koşmak
president obama başkan obama
executive president genel başkan
immediate past president hemen geçmiş başkan
president and chairman başkan ve başkan
became president başkan olmak
honorary president onursal başkan
associate vice president başkan yardımcısı
current president şimdiki başkan
late president geç başkan
group vice president grup başkan yardımcısı