o heat capacity

o heat capacity teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o heat capacity o ısı kapasitesi

o heat capacity terimi için benzer kelimeler ve anlamları

heat exhaustion and heat stroke ısı bitkinliği ve sıcak çarpması
heat heat ısı ısısı
do not install near any heat sources such as radiators, heat radyatör, ısı gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayınız.
over low heat heat düşük ısıda
heat 1 heat 2 ısı 1 ısı 2
heat shields or heat guards ısı kalkanları veya ısı korumaları
heat capacity ısı kapasitesi
molar heat capacity molar ısı kapasitesi
specific heat capacity özgül ısı kapasitesi
high heat capacity yüksek ısı kapasitesi
heat storage capacity ısı depolama kapasitesi
heat capacity ratio ısı kapasitesi oranı
heat absorption capacity ısı emme kapasitesi
heat transfer capacity ısı transfer kapasitesi
lower heat capacity düşük ısı kapasitesi
combined heat and power capacity kombine ısı ve güç kapasitesi
heat dissipation capacity ısı dağılımı kapasitesi
heat generating capacity ısı üretme kapasitesi
heat capacity of metals metallerin ısı kapasitesi
heat removal capacity ısı giderme kapasitesi
latent heat capacity gizli ısı kapasitesi
animal heat hayvan ısısı
atomic heat atom ısısı
black heat kara ısı
blood heat kan ısısı
bottom heat alt ısı
canned heat konserve ısı
conductive heat iletken ısı
convective heat taşınım ısısı
conversive heat konuşmacı ısı
dead heat ölü ısı
fever heat ateş ısısı
heat sıcaklık
heat barrier ısı bariyeri
heat cramp ısı krampı
heat cramps ısı krampları
heat death ısı ölümü
heat devil ısı şeytanı
heat dome ısı kubbesi
heat engine ısıtma motoru
heat equation ısı denklemi
heat exchanger ısı eşanjörü
heat exhaustion ısı bitkinliği
heat gun ısı tabancası
heat index ısı indeksi
heat island heat island
heat lamp ısı lambası
heat lightning ısı şimşek
heat of combustion yanma ısısı
heat of condensation yoğunlaşma ısısı