l energy dwellings

l energy dwellings teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l energy dwellings l enerji konutları

l energy dwellings terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dwellings meskenleri
cliff dwellings uçurum konutlar
investment in dwellings meskenlere yatırım
multi-family dwellings çok aileli konutlar
slum-dwellings gecekondu konut
new dwellings yeni konutlar
owner-occupied dwellings mülkün işgal ettiği konutlar
block of dwellings konut bloğu
occupied dwellings işgal edilmiş konutlar
stone dwellings taş konutlar
few dwellings birkaç konut
rental of dwellings konut kiralama
makeshift dwellings geçici konutlar
country dwellings ülke konutları
rural dwellings kırsal konutlar
overcrowded dwellings kalabalık konutlar
luxury dwellings lüks konutlar
semi-detached dwellings yarı müstakil konutlar
story dwellings hikaye konutları
individual dwellings bireysel konutlar
shanty dwellings gecekondu konutları
population, households and dwellings nüfus, haneler ve konutlar
dwellings-house konut-ev
dwellings served konutlar
the value of dwellings konutların değeri
dwellings falling düşen konutlar
as dwellings konut olarak
construction of dwellings konut inşaatı
many dwellings birçok konut
over 25 m. dwellings 25 m'den fazla. meskenleri
renting of dwellings. evlerin kiralanması.
old dwellings eski konutlar
drystone dwellings drystone konutları
total dwellings toplam konut
owned dwellings sahip olunan konutlar
groups of dwellings konut grupları
dwellings for konutlar
arrangement of dwellings konutların düzenlenmesi
modular dwellings modüler konutlar
one- and two-family dwellings bir ve iki aileli konutlar
occupation of dwellings meskenlerin işgali
ancient dwellings eski konutlar
live in dwellings fit for human beings insana yakışır konutlarda yaşamak
dwellings for workers işçiler için konutlar
4 dwellings 4 konut
investments in dwellings konut yatırımları
inside dwellings konut içinde
single story dwellings tek katlı konutlar
empty dwellings boş konutlar
global energy efficiency and renewable energy fund küresel enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji fonu