x stands for

x stands for teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x stands for x anlamına gelir

x stands for terimi için benzer kelimeler ve anlamları

heart stands still kalp hala duruyor
it stands to reason akla dayanıyor
know where one stands nerede durduğunu biliyorum
stands for kısaltması
stands standları
stands out göze çarpıyor
as it stands durduğu gibi
stands alone yalnız kalıyor
it stands for için duruyor
which stands for hangi için duruyor
stands to reason aklın kısaltması
stands ready hazır duruyor
stands behind arkasında duruyor
it stands duruyor
stands still hala duruyor
stands to benefit faydalanmak
stands in stark contrast keskin kontrastta duruyor
stands in contrast aksine
stands out for için öne çıkıyor
acronym stands for kısaltma
stands tall uzun duruyor
stands on its own kendi başına duruyor
aircraft stands uçak standları
he stands o durur
it stands out öne çıkıyor
time stands still zaman hala duruyor
what it stands for ne anlama geliyor
stands out from arasından sıyrılıyor
stands with ile duruyor
pure stands saf standlar
stands to gain kazanmak için duruyor
stands accused sanık suçlaması
as it stands today bugün olduğu gibi
that stands for bunun anlamı
what stands for ne anlama geliyor
stands apart ayrı duruyor
stands in the way şekilde duruyor
a world that stands as one tek olarak duran bir dünya
stands up for için ayağa kalkar
stands the test of time zamanın testine dayanıyor
stands or falls standlar veya düşmeler
as it currently stands şu anda olduğu gibi
stands out from the crowd kalabalıktan sıyrılıyor
where he stands nerede duruyor
stands proud gurur duyuyor
it stands to reason that bu nedenle duruyor
which stands hangi duruyor
what stands out öne çıkıyor
stands against karşı duruyor
stands to lose kaybetmek için duruyor