x, y and z separation

x, y and z separation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x, y and z separation x, y ve z ayrımı

x, y and z separation terimi için benzer kelimeler ve anlamları

separation of powers and checks and balances güç ve çek ve bakiyelerin ayrılması
separation of church and state kilise ve devlet ayrımı
increase the separation between the equipment and receiver ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırmak
recommended separation distances between portable and mobile taşınabilir ve mobil cihazlar arasında önerilen mesafeler
separation from bed and board yatak ve tahtadan ayrılma
separation and release ayırma ve bırakma
separation between church and state kilise ve devlet arasındaki ayrım
sight and sound separation görüş ve ses ayrımı
separation and divorce ayrılık ve boşanma
threshing and separation harman ve ayırma
separation and drying ayırma ve kurutma
separation and boosting ayırma ve artırma
hiring and separation işe alma ve ayırma
divorce and separation boşanma ve ayrılık
sorting and separation sıralama ve ayırma
separation and exclusion ayırma ve hariç tutma
separation of body and soul beden ve ruh ayrılığı
oil and water separation yağ ve su ayırma
accounting separation and cost accounting systems muhasebe ayırma ve maliyet muhasebesi sistemleri
screening and separation tarama ve ayırma
gathering and separation toplama ve ayırma
colour separation renk ayrımı
colour separation overlay renk ayrımı yerleşimi
judicial separation adli ayrılık
legal separation yasal ayrım
non-separation ayırmasız
particle separation parçacık ayrımı
separation ayırma
separation anxiety ayrılma kaygısı
separation center ayırma merkezi
separation energy ayrılma enerjisi
separation negative ayrılma negatif
separation of powers güçler ayrılığı
separation of variables değişkenlerin ayrılması
grade separation sınıf ayrımı
separation agreement ayrılık anlaşması
trial separation deneme ayrımı
separation of employment istihdamın ayrılması
phase separation faz ayrımı
fire separation yangın ayrımı
separation from employment işten ayrılma
air separation hava ayrımı
waste separation atık ayırma
separation of duties görevlerinin ayrılması
gravity separation yerçekimi ayrımı
separation from ayrılma
separation from service hizmetten ayrılma
oil separation yağ ayrımı
deed of separation ayrılma sözleşmesi
voluntary separation gönüllü ayrılık