b-cells develop from

b-cells develop from teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-cells develop from b-hücreleri gelişir

b-cells develop from terimi için benzer kelimeler ve anlamları

develop into plasma cells plazma hücrelerine dönüşmek
develop into blood cells kan hücrelerine dönüşmek
cells hücreler
complementary cells tamamlayıcı hücreler
red blood cells kırmızı kan hücreleri
sex cells cinsiyet hücreleri
solar cells güneş hücreleri
solar photovoltaic cells güneş fotovoltaik hücreleri
white blood cells beyaz kan hücreleri
blood cells kan hücreleri
mast cells mast hücreleri
nerve cells sinir hücreleri
cancer cells kanser hücreleri
immune cells bağışıklık hücreleri
brain cells beyin hücreleri
skin cells deri hücreleri
fat cells yağ hücreleri
tumor cells tümör hücreleri
mammalian cells memeli hücreleri
target cells hedef hücreler
hair cells saç hücreleri
natural killer cells doğal öldürücü hücreler
muscle cells kas hücreleri
packed red blood cells paketlenmiş kırmızı kan hücreleri
t cells t hücreleri
epithelial cells epitel hücreleri
glial cells glial hücreler
living cells yaşayan hücreler
smooth muscle cells düz kas hücreleri
yeast cells maya hücreleri
packed cells paketlenmiş hücreler
embryonic stem cells embriyonik kök hücreleri
stromal cells stromal hücreler
bacterial cells bakteri hücreleri
white cells beyaz hücreler
cultured cells kültür hücreleri
photovoltaic cells fotovoltaik hücreler
squamous epithelial cells skuamöz epitel hücreleri
endothelial cells endotel hücreleri
mesenchymal stem cells mezenkimal kök hücreler
inflammatory cells inflamatuar hücreler
liver cells karaciğer hücreleri
tissue cells doku hücreleri
progenitor cells öncü hücreler
atypical squamous cells atipik skuamöz hücreler
somatic cells somatik hücreler
dendritic cells dentritik hücreler
killer cells katil hücreler
blast cells patlama hücreleri
flotation cells flotasyon hücreleri