g-20 nations sponsors

g-20 nations sponsors teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-20 nations sponsors g-20 ulus sponsorları

g-20 nations sponsors terimi için benzer kelimeler ve anlamları

main sponsors y sponsors ana sponsorlar ve sponsorlar
private equity sponsors özel sermaye sponsorları
potential sponsors potansiyel sponsorlar
exhibition sponsors sergi sponsorları
our sponsors sponsorlarımız
sponsors were sponsorlar vardı
sponsors and supporters sponsorlar ve destekçiler
state sponsors of terrorism devletin terör sponsorları
cpe sponsors cpe sponsorları
private sponsors özel sponsorlar
sponsors of terrorism terör sponsorları
gain sponsors sponsorlar kazanmak
sponsors opportunities sponsorlar fırsatları
sponsors and exhibitors sponsorlar ve sergiciler
chief sponsors baş sponsorlar
fellow sponsors diğer sponsorlar
he sponsors o sponsorlar
find sponsors sponsorları bulmak
bank sponsors banka sponsorları
recruit sponsors işe alım sponsorları
sponsors of tomorrow yarının sponsorları
both sponsors her iki sponsor
attract sponsors sponsorları çekmek
sponsors and branding sponsorlar ve markalaşma
participating sponsors katılan sponsorlar
collaboratively sponsors işbirlikçi sponsorlar
deter sponsors sponsorları caydırmak
institutional sponsors kurumsal sponsorlar
uniformed service sponsors üniformalı servis sponsorları
a list of sponsors sponsorların listesi
thanks to our sponsors sponsorlarımıza teşekkürler
ioc sponsors ioc sponsorları
meet our sponsors sponsorlarımızla tanışın
co-sponsors of the bill fatura ortakları
candidates and their sponsors adaylar ve sponsorları
generous sponsors cömert sponsorlar
if sponsors sponsorlar ise
sponsors like you senin gibi sponsorlar
big sponsors büyük sponsorlar
sponsors willingness sponsorlar istekli
word from sponsors sponsorlardan gelen kelime
main and jersey sponsors ana ve forma sponsorları
search of sponsors sponsor arama
renowned sponsors ünlü sponsorlar
from sponsors sponsorlardan
sponsors clinical trial sponsorlar klinik araştırmaya
developers and sponsors geliştiriciler ve sponsorlar
had become sponsors sponsor olmuştu
have also become sponsors ayrıca sponsor oldum
sponsors logo sponsorlar logosu