r shunt

r shunt teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r shunt r şant

r shunt terimi için benzer kelimeler ve anlamları

arteriovenous shunt arteriyovenöz şant
dickens shunt dickens şant
left-to-right shunt soldan sağa şant
mesocaval shunt mesokaval şantı
peritoneovenous shunt peritoneovenöz şant
portacaval shunt portacaval şant
right-to-left shunt sağdan sola şant
shunt şönt
shunt-wound şönt sargılı
splenorenal shunt splenorenal şant
shunt trip şant gezisi
shunt resistor şönt direnci
shunt reactor şönt reaktör
shunt release şant bırakma
current shunt mevcut şant
shunt wound şant yarası
shunt resistance şönt direnci
vp shunt vp şant
shunt motor şönt motor
shunt trip coil şönt gezi bobini
shunt capacitor şönt kapasitör
shunt coil şönt bobini
ventricular shunt ventriküler şant
transjugular intrahepatic portosystemic shunt transjugüler intrahepatik portosistemik şant
cardiac shunt kalp şantı
shunt regulator şant regülatörü
shunt malfunction şönt arızası
shunt valve şönt valf
electrical shunt elektrik şöntü
tube shunt tüp şantı
brain shunt beyin şantı
pulmonary shunt akciğer şantı
shunt off kesmek
shunt tube şönt tüpü
ammeter shunt ampermetre şant
shunt aside bir kenara bırakmak
ventricular peritoneal shunt ventriküler peritoneal şant
shunt wound motor şant yara motoru
shunt excitation şant uyarma
shunt pump şönt pompası
shunt winding şönt sarma
shunt failure şant arızası
shunt box şant kutusu
shunt power şant gücü
shunt surgery şant ameliyatı
shunt opening release şönt açılışı
shunt trip device şant açma cihazı
shunt device şönt cihazı
cerebral shunt serebral şant
shunt capacitor banks şönt kapasitör bankaları